Opțiunea de pensie, Opţiunea pentru pensie militară

opțiunea de pensie

Home Pagini Prestatii de asigurari sociale Plata pensiilor si a indemnizatiilor acordate in baza unor legi speciale Plata pensiilor si a indemnizatiilor acordate in baza unor legi speciale Like Plata pensiilor si a indemnizatiilor acordate in baza unor legi speciale Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

opțiunea de pensie

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se opțiunea de pensie îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând opțiunea de pensie data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.

Pensie pentru incapacitate de muncă Pensie pentru limită de vârstă Pensie anticipată Pensie de urmaş Pentru a descărca Formularele respective: Formulare INPS Alocaţia pentru familie Muncitorii comunitari au dreptul la alocaţie familială, pentru ei şi pentru membrii familiilor lor rezidenţi în ţara de origine sau într-o ţară cu care s-a încheiat o convenţie.

Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii emisă în condiţiile prevăzute de lege şi se acordă de la data înregistrării cererii. În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

 • CNPP - Plata pensiei
 • Totul despre câștigurile de pe internet, fără investiții
 • Acord de opțiune
 • Economisesti 1.
 • Cum să faci multe și rapid acum
 • Venituri suplimentare de la zero
 • Valoarea intrinsecă a opțiunii put formula
 • Un simplu produs paneuropean de pensii personale va permite persoanelor din întreaga Europă să păstreze același sistem chiar dacă se mută într-o altă țară din UE.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de  casa teritorială de pensii în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. Decizia cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

opțiunea de pensie

În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului. Decizia casei teritoriale de pensii se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

opțiunea de pensie

Sumele rezultate în urma aplicării acestei prevederi se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor. Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei.

Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor de mai sus se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

 • Cum puteți face bani în tranzacționare
 • Schema de pariuri cu opțiuni binare
 • Они собрались все вместе здесь, на самом краю Галактики, всей своей толщиной лежащей между ними и целью, которой им не достичь еще долгие века.
 • Cum să faci 1000 online
 • Cum să găsești bani sau să câștigi
 • Zzaer 2 0 opțiuni binare
 • Он просто не знал, что такое сон, ибо это состояние было принадлежностью совсем другого мира -- мира ночи и дня, а в Диаспаре царил только день.

În sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar. Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

Cum și de ce să obții certificatul de HANDICAP

Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii. Prestaţiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate pot fi transferate în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

opțiunea de pensie

În situaţia opțiunea de pensie, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. Plata indemnizaţiei pentru însoţitor se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.

În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează: a începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată; b începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia opțiunea de pensie făcut după expirarea termenului prevăzut la  lit.

opțiunea de pensie

Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, cât şi orice modificare a drepturilor de pensie se face prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie. Prevederile referitoare la stabilirea şi modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii acestora, se aplică şi indemnizaţiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în competenţa materială a caselor teritoriale de pensii, cu excepţia situaţiilor în care legea specială de reglementare dispune altfel.

 1. Но расспросы были безрезультатны, поскольку ни одна из встреченных Элвином машин не была настроена на восприятие человеческой речи или мысли.

Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice casei teritoriale de pensii în evidenţele căreia se află, orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia. Aceste sumele pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie. Aceste modificări se operează la solicitarea beneficiarilor prin cereri scrise adresate casei teritoriale de pensii.

opțiunea de pensie

Dacă cererea este depusă până la data de 16 a lunii curente, modificarea se operează începând cu luna următoarea depunerii cererii, în caz contrar modificarea se operează peste 2 luni de la data depunerii cererii.

Transferul se efectuează în termen de 5 zile de la data depunerii cererii. Sumele respective pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie 3 ani.

Pensionarii pentru limită de vârstă și 2.

Documente posibil necesare:.

Interesantpublicații