Metoda opțiunilor reale permite,

Pentru a respecta această cerință, furnizorii de carburanți trebuie să raporteze și să contabilizeze emisiile de GES generate de carburanții pe care îi furnizează.

  • F h şi sunt valori ale distribuţiei normale standard, ele reprezentând probabilităţi ce variază între 0 şi 1.
  • Opțiunea emitentului care emite
  • Tranzacționarea semnalelor binare

Metoda de calculare a intensității emisiilor de GES generate pe durata ciclului de viață de carburanții de origine nebiologică a fost elaborată cu ajutorul procedurii metoda opțiunilor reale permite comitologie[2]. O metodă de calculare a intensității emisiilor de GES generate pe durata ciclului de viață de biocarburanți metoda opțiunilor reale permite prevăzută deja în Directiva privind calitatea carburanților.

În conformitate cu davos trading llc Deciziei privind procedura comitetelor, Comisia are acum obligația de a prezenta Consiliului o propunere.

Prezenta evaluare a impactului sprijină o astfel de propunere. Mecanismul de raportare vizează să asigure metoda opțiunilor reale permite în ceea ce privește reducerea preconizată a emisiilor de GES, precum și datele privind intensitatea medie reală a emisiilor de GES generate de carburanții pertinenți consumați în UE pentru a actualiza valoarea de referință a combustibilului fosil, care permite măsurarea economiilor de GES obținute prin utilizarea biocarburanților.

În funcție de complexitatea lor, opțiuni de depunere cadou metode posibile impun industriei exigențe diferite și, în cele din urmă, vor antrena semnale de preț diferite care vor influența mixul final de combustibili și acțiunile corespunzătoare de atenuare asociate acestora.

Scopul prezentei evaluări a impactului este acela de a evalua pertinența opțiunilor în elaborarea unei astfel de metode și impactul de mediu, economic și social al acestora. În sprijinul evaluării sale, Comisia a lansat un studiu extern în [4], ale cărui concluzii provizorii au fost discutate cu părțile interesate în decembrie și în aprilie [5]. Prin urmare, Comisia nu este în măsură să întreprindă acțiuni în acest sens; în consecință, această opțiune este eliminată fără să se procedeze la o analiză suplimentară.

B Valori implicite ale metoda opțiunilor reale permite de GES, în funcție de tipul de carburant Această abordare ar reprezenta cea mai simplă obligație de raportare.

Aceasta nu face distincția între furnizori în funcție de materiile prime care sunt incluse în mixul lor de combustibili, dat fiind că aceste materii prime sunt integrate în media UE opțiunea B1 sau a statului membru opțiunea B2. Dat fiind că opțiunea B2 antrenează obstacole pe piața internă s-ar aplica cerințe diferite pentru furnizorii de carburanți, în funcție de statul membru căruia i se furnizează carburantulceea ce contravine obiectivului Directivei privind calitatea carburanților, această opțiune a fost deci eliminată și numai opțiunea B1 a fost evaluată în continuare.

Opțiunea B1 este favorizată de industria petrolieră inclusiv de marile companii petroliere, de independenți și de comercianțide anumite țări exportatoare de petrol și de anumite state membre. Prin urmare, în informațiile furnizate, ar exista diferențe între furnizori în funcție de materiile prime care sunt incluse în mixul lor de combustibili.

Această metodă ar solicita furnizorilor să colecteze informații care depășesc nivelul lor actual, solicitând totodată garantarea trasabilității pe tot parcursul lanțului de aprovizionare.

Opțiunea C este măsura care a fost prezentată statelor membre în octombrie Această opțiune beneficiază de sprijinul ONG-urilor de mediu și al anumitor state membre. Furnizorii ar declara valori implicite bazate pe valorile medii ale intensității emisiilor de GES opțiunea D1 sau pe valori prudente, situate peste medie opțiunea D2. Potrivit acestor opțiuni, declararea originii materiilor prime ale combustibililor fosili ar fi obligatorie.

Ca alternativă, furnizorii pot alege să declare valori reale. Această opțiune implică aceleași cerințe în materie colectare a datelor și de trasabilitate ca opțiunea C, același efort de asigurare a conformității ca opțiunea B1 și eforturi suplimentare pentru furnizorii care aleg să raporteze valori reale.

Opțiunile D1 și D2 sunt preferate de ONG-urile de mediu și de părțile interesate din sectorul bioenergiei și al agriculturii, dat fiind că aceasta este metoda aplicată biocarburanților. E Valori reale ale emisiilor de GES Această opțiune impune furnizorilor să calculeze și să raporteze estimările emisiilor de GES în amonte pentru fiecare lot de carburant de exemplu, câmpul, denumirea comercială, denumirea comercială a țițeiului etc.

52014SC0295

Această opțiune ar trebui să permită obținerea celor mai precise declarații ale intensității emisiilor de GES generate de carburanții consumați în UE, însă este și cea mai complexă opțiune, deoarece furnizorii ar trebui să prezinte propriile lor valori, iar datele disponibile sunt în prezent limitate. Opțiunea E nu este privilegiată de niciun grup al părților interesate, chiar dacă aceasta este considerată de unele state membre și de anumite țări terțe exportatoare de petrol ca fiind abordarea cea mai echitabilă, întrucât se bazează pe diferențierea totală a tuturor carburanților.

Eficacitate Opțiunea cea mai eficace formă permanentă de a câștiga bani pe internet raportarea intensității emisiilor de GES generate de carburanți la nivelul UE și la nivel de furnizori este opțiunea E, deoarece aceasta impune tuturor furnizorilor de carburanți să declare valori reale.

Cu toate acestea, în prezent, este posibil să nu fie disponibile date defalcate reale pentru toate tipurile de carburanți și pentru toți furnizorii; aceasta este, de asemenea, opțiunea cea mai complexă din punctul de vedere al verificării și comportă riscul cel mai ridicat în materie de fraudă.

Cea de a doua opțiune în termeni de precizie pentru raportarea intensității emisiilor de GES la nivelul UE metoda opțiunilor reale permite opțiunilor reale permite la nivel de furnizori este opțiunea C, dat fiind că dezagregarea carburanților la nivel de materii prime ține deja seama de cea mai mare parte a diferențelor dintre carburanți în funcție de intensitatea emisiilor lor de GES.

Această metodă presupune depunerea unor eforturi suplimentare în materie de colectare a datelor și de trasabilitate din partea furnizorilor de carburanți. Verificarea de către statele membre ar fi de o complexitate medie.

Datar–Mathews method for real option valuation

Pe locul al treilea în ceea ce privește precizia se află opțiunile D1 și D2. Din motive similare cu cele invocate în cazul opțiunii B1, aceste opțiuni oferă un grad redus de precizie în ceea ce privește raportarea intensității emisiilor de GES la nivel de furnizori. Acest efect ar putea fi atenuat în cadrul opțiunii D2, întrucât valoarea implicită prudentă ar încuraja, de asemenea, furnizorii de carburanți ale căror emisii sunt mai ridicate decât media să declare valori reale.

Această metodă presupune depunerea unor eforturi suplimentare considerabile în materie de colectare a datelor și de trasabilitate din partea furnizorilor de carburanți. Verificarea de către statele membre ar fi complexă. Punerea în practică a acestei opțiuni ar fi mai complexă pentru furnizorii care aleg să furnizeze valori reale.

Opțiunea cea mai simplă și mai puțin costisitoare este B1 valori medii implicite în funcție de tipul de carburant. Această opțiune este totuși și cea mai puțin precisă, întrucât cerințele de raportare fondate pe valori medii nu reflectă nici variațiile intensității emisiilor de GES între diferitele categorii de materii prime și anume, combustibilii convenționali în raport cu cei neconvenționali și nici variațiile în cadrul diferitelor categorii combustibilii convenționali care prezintă o intensitate mai ridicată în raport cu combustibilii convenționali care prezintă o intensitate mai scăzută.

canal sfânt pentru opțiuni binare

Chiar dacă această opțiune prezintă unele riscuri în ceea ce privește acuratețea mediei declarate a emisiilor UE, precum și determinarea valorii de referință a combustibilului fosil, deoarece nu se colectează date referitoare la piață, această opțiune ar permite statelor membre să verifice conformitatea în cel mai simplu mod cu putință și să reducă la minimum posibilitățile de fraudă prin punerea în aplicare a unei metode de o complexitate administrativă redusă.

În ceea ce privește coerența politicilor adoptate în acest sens cu biocarburanții, metoda opțiunilor reale permite D2 ar fi cea mai coerentă, în timp ce opțiunile D1 și C ar fi parțial conforme cu metoda privind biocarburanții. În plus, opțiunea E ar fi mai constrângătoare pentru furnizorii de carburanți. Opțiunea B1 ar fi în mod evident metoda opțiunilor reale permite mai puțin împovărătoare. Efecte asupra mediului Producția de combustibili poate avea un impact negativ asupra mediului din cauza unor activități în amonte și în aval, care pot avea repercusiuni negative asupra calității aerului și a biodiversității, presupunând totodată consumul unor cantități mari de resurse, în special în cazul surselor de energie neconvenționale.

Deși toate opțiunile antrenează un impact pozitiv asupra mediului în comparație cu scenariul de referință, acest impact se resimte cel mai mult în cadrul opțiunii C, întrucât permite obținerea celei mai mari reduceri a consumului de surse neconvenționale care utilizează mai multe resurse și sunt mai poluante. Efecte economice și sociale 6.

EUR-Lex - SC - RO

Costuri administrative Potrivit estimărilor, sarcina administrativă cea mai scăzută ar corespunde opțiunii B1 și s-ar ridica la 3 milioane EUR pe an, dat fiind că această opțiune prezintă mecanismul de verificare și de raportare cel mai simplu. Aceste costuri cresc, în paralel cu gradul de complexitate, atingând, în medie, 15, 23, 23 până la 31 și, respectiv, 31 de milioane EUR pe an pentru opțiunile C, D1, D2 și, respectiv, E. Aceste costuri sunt scăzute pentru toate opțiunile și sunt de un ordin de mărime cuprins între 0, și 0,01 eurocenți pe litru.

Salariu Evaluarea afacerii: obiective, abordări și metode pentru determinarea valorii întreprinderii. Evaluarea investiției a valorii întreprinderilor ruse aleksey vladimirovich ovsyankin Principalele obiective și obiectivele evaluării întreprinderii Evaluarea valorii companiei este necesară într-o varietate de situații atunci când: cumpărarea unei întreprinderi sau un bloc mare de acțiuni, atragerea investitorilor, analiza calității managementului, obținerea de împrumuturi. Literatura economică descrie în detaliu metodele existente pentru evaluarea valorii unei companii, cu toate acestea, în aplicarea lor practică, se fac adesea greșeli grave care implică consecințe negative.

Costurile de asigurare a conformității Având în vedere nivelurile de biocarburanți și de energie electrică din surse regenerabile necesare pentru atingerea obiectivelor Directivei privind energia din metoda opțiunilor reale permite regenerabile, cea mai mare parte a reducerilor suplimentare ale emisiilor necesare pentru a respecta dispozițiile Directivei privind calitatea carburanților provine din reducerile emisiilor generate în amonte și din încorporarea unei proporții suplimentare de biocarburanți, indiferent de opțiunea avută în vedere și la un preț similar.

În cazul în care este autorizată, înlocuirea carburanților care prezintă o intensitate mai mare a emisiilor cu carburanți care prezintă o intensitate mai scăzută pare să joace un rol limitat în ceea ce privește reducerea globală necesară în cadrul acestor opțiuni, întrucât metoda opțiunilor reale permite în materie de reducere a emisiilor generate de alte tehnologii sunt mult mai favorabile. Opțiunea care oferă nivelul cel mai scăzut al costurilor de asigurare a conformității este D1 1 milion EUR pe anurmată de opțiunile B1, C, D2 și E, în cazul cărora costurile ating 6, 8, maximum 9 și, respectiv, 9 milioane EUR[6].

Aceste costuri sunt reduse pentru toate opțiunile și se ridică la maximum 0, eurocenți pe litru. Opțiunea D1 prezintă cele mai scăzute costuri de asigurare a conformității datorită subestimării emisiilor la nivelul UE, ceea ce duce la un efort global mai scăzut în materie de reducere. Alte costuri și impactul asupra competitivității Opțiunea D1 pare să antreneze creșterea cea mai modestă a costurilor de pe piață 59 de milioane EURavând în vedere raportarea insuficientă a emisiilor medii ale UE.

Toate celelalte opțiuni duc la costuri similare pe piață, în valoare de 79 de milioane EUR. Impactul global asupra creșterii prețului la pompă a fost estimat la 0,04 eurocenți pe litru pentru toate opțiunile[7]. În ceea ce privește impactul sarcinii suplimentare asupra sectorului industriei petroliere, și în special asupra rafinăriilor din UE, pare rezonabil să se presupună că producătorii vor răsfrânge cea mai mare parte a costurilor asupra consumatorilor.

Întrucât costurile sunt scăzute și nu se așteaptă reduceri semnificative ale consumului total de carburant, nu se prevăd schimbări semnificative în ceea ce privește structura pieței, valoarea adăugată, capacitatea de inovare, ocuparea forței de muncă sau competitivitatea rafinăriilor din UE în comparație cu concurenții pe plan internațional. CONCLUZII În concluzie, alegerea metodei este esențială pentru a determina acuratețea intensității emisiilor de dioxid de carbon raportate generate de carburanții furnizați.

opțiunea top 10

Raportarea inexactă poate contribui, parțial, la reducerea nivelului de ambiție global al Directivei privind calitatea carburanților și poate influența modul în care este repartizată sarcina între furnizorii de carburanți. Opțiunile care presupun un nivel suplimentar de dezagregare, nu doar tipul de carburant și anume la nivel de materii prime și de loturi de carburanți reprezintă un mijloc mai eficace pentru încurajarea consumului de carburanți care au o intensitate mai scăzută a emisiilor de GES și care sunt mai puțin poluanți.

unde și cum să câștigi Bitcoin

Aceasta produce rezultate pozitive în ceea ce privește efectele asupra mediului. În mod indirect, acest lucru tinde să antreneze o ușoară diminuare a importurilor de produse, deoarece petrolul brut utilizat de rafinăriile UE pare să prezinte o intensitate mai scăzută a emisiilor de dioxid de carbon. În ceea ce privește costurile economice, există puține diferențe între diversele opțiuni, chiar dacă s-au constatat unele deosebiri în ceea metoda opțiunilor reale permite privește costurile administrative și de asigurare a conformității, opțiunea B1 fiind opțiunea cea mai puțin costisitoare.

Datar–Mathews method for real option valuation - Wikipedia

Aceste costuri nu sunt considerate a fi semnificative în ceea ce privește efectele asupra economiei sau a competitivității pentru furnizorii de carburanți. În cazul tuturor opțiunilor, reducerile emisiilor în amonte și proporția sporită în cadrul amestecului de biocarburanți generează cea mai mare parte a reducerilor suplimentare necesare pentru atingerea obiectivului Directivei privind calitatea carburanților.

Posibilitatea ca furnizorii să înlocuiască combustibilii fosili care prezintă o intensitate mai mare cu combustibili fosili cu o intensitate mai scăzută a dioxidului de carbon joacă un rol limitat în realizarea obiectivelor în materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră impuse în temeiul opțiunilor care permit această reducere.

În cazul în care furnizorii pot alege să raporteze valorile reale ale intensității emisiilor de GES sau o valoare implicită furnizată, există riscul ca furnizorii de petrol brut cu o intensitate ridicată a emisiilor să profite de această flexibilitate, cu excepția câștigați bani electronici în care aceste valori implicite sunt stabilite conform unor estimări prudente.

Opțiunea B1 prezintă mecanismul cel mai simplu de punere în aplicare și de verificare, dat fiind că aceasta nu necesită colectarea unor date suplimentare.

Interesantpublicații