Comercializarea mineralelor.

Deoarece urmează să fie aduse noi modificări, aceasta ar trebui reformată din motive de claritate.

  1. Cum poți câștiga bani pe internet într- adevăr
  2. Detectarea mineralelor | SGS România
  3. EUR-Lex - L - EN - EUR-Lex
  4. Agricultură şi Alimentaţie Detectarea mineralelor Serviciile de detectare a mineralelor oferite de SGS vă ajută să stabiliţi raţiile de furaje şi necesarul de suplimente.
  5. Им потребовалось несколько часов, чтобы с боем вырваться из Пещеры Белых Червей.

Aceste legislații stabilesc condițiile în care apele minerale naturale sunt recunoscute ca atare și determină condițiile de exploatare a surselor. Acestea prevăd, în plus, norme speciale pentru comercializarea apelor respective. Recipientele utilizate la ambalarea acestora ar trebui să aibă, prin urmare, sisteme de închidere corespunzătoare.

opțiuni de acțiuni recenzii reale

Prezenta directivă se poate, prin urmare, limita la stabilirea de completări și derogări necesare de la respectivele norme generale. Prin urmare, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre.

Apele menționate la primul paragraf pot fi recunoscute ca atare numai în cazul în care autoritatea competentă din țara de extracție a certificat faptul că acestea îndeplinesc dispozițiile anexei I partea I și că se efectuează controale regulate privind aplicarea prevederilor punctului 2 din anexa II. Durata de valabilitate comercializarea mineralelor certificării prevăzute la al doilea paragraf nu poate depăși o perioadă de cinci ani.

Nu este necesară repetarea procedurii de recunoaștere prevăzute la primul paragraf, în cazul în care certificarea este reînnoită înainte de sfârșitul perioadei amintite. Lista apelor minerale recunoscute ca atare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

opțiuni binare corecte

Articolul 2 Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că numai apele menționate la articolul 1 care comercializarea mineralelor prevederile prezentei directive pot fi comercializate ca comercializarea mineralelor minerale naturale.

Articolul 3 Sursele de ape minerale naturale pot fi exploatate, iar apele acestora pot fi îmbuteliate numai în conformitate cu anexa II. Articolul 4 1    Apa minerală naturală, așa comercializarea mineralelor comercializarea mineralelor prezintă la sursă, nu poate fi supusă nici unui alt tratament în afară de: a separarea elementelor instabile, cum ar fi compușii de fier și sulf, prin filtrare sau decantare, precedată eventual de oxigenare, în măsura în care acest tratament nu alterează compoziția apei în ceea ce privește constituenții caracteristici care îi conferă proprietățile; b separarea compușilor din fier, mangan, sulf și arsen din anumite ape minerale naturale prin tratamentul cu aer îmbogățit cu ozon în măsura în care acest tratament nu afectează compoziția apei în ceea ce privește constituenții caracteristici care îi conferă proprietățile și cu condiția ca: i tratamentul să respecte condițiile de utilizare care urmează să fie stabilite de către Comisie, după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară instituită prin Regulamentul CE nr.

Măsurile menționate la litera b punctul i și la litera c punctul idestinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control greutate opțiune la articolul 14 alineatul 2. Dispozițiile primului paragraf nu reprezintă un obstacol pentru utilizarea apelor minerale naturale și a apelor de izvor în fabricarea băuturilor răcoritoare.

Articolul 5 1    Numărul total de colonii revitalizate dintr-o apă minerală naturală la sursă trebuie să corespundă numărului normal de colonii viabile și să furnizeze dovezi suficiente privind protecția eficientă a sursei împotriva contaminărilor de orice fel.

Acest număr total de colonii se determină în conformitate cu condițiile enunțate la punctul 1. După îmbuteliere, numărul total de colonii la sursă nu poate depăși pe mililitru la o temperatură de  °C în 72 de ore pe agar-agar sau pe un amestec comercializarea mineralelor — gelatină și 20 pe mililitru la 37 °C în 24 de ore pe agar-agar.

Numărul total de colonii se măsoară într-un interval de 12 ore de la îmbuteliere, apa fiind păstrată la 4 °C ± 1 °C pe durata celor 12 ore. La sursă, aceste valori nu trebuie, în mod normal, să depășească 20 pe mililitru la o temperatură de  °C în 72 de ore și, respectiv, 5 pe mililitru la 37 °C în 24 de ore, cu mențiunea că acestea trebuie considerate cifre de referință comercializarea mineralelor nu concentrații maxime permise.

EUR-Lex Access to European Union law

Articolul 6 Toate recipientele utilizate la ambalarea apelor minerale naturale trebuie prevăzute cu sisteme comercializarea mineralelor închidere, proiectate pentru a evita orice posibilitate de alterare sau contaminare.

Articolul 8 1    Denumirea localității, cătunului sau a locului pot apărea în formularea din denumirea comercială, cu condiția ca aceasta să se refere la o apă minerală naturală al cărei izvor este exploatat la locul indicat de acea denumire și ca aceasta să nu inducă în eroare privind locul de exploatare a sursei.

Primul paragraf se aplică mutatis mutandis și în același spirit în ceea ce privește importanța atribuită numelui sursei sau locului de exploatare a acesteia, privind denumirea comercială pentru apele minerale naturale utilizată în publicitate, indiferent sub ce formă.

unde puteți face mai mulți bani

Cu toate acestea, indicațiile menționate comercializarea mineralelor anexa III sunt autorizate în cazul în care întrunesc criteriile relevante stabilite în respectiva anexă sau, în absența acestora, criteriile stabilite în dreptul intern și cu condiția de a fi fost elaborate comercializarea mineralelor baza analizelor fizico-chimice și, după caz, opțiunile binare pun apel farmacologice, fiziologice și clinice realizate în conformitate cu metode științifice recunoscute, în conformitate cu anexa I secțiunea I punctul 2.

Acestea pot autoriza, de asemenea, includerea altor indicații, cu condiția ca acestea să nu contravină principiilor prevăzute la primul paragraf și să fie compatibile cu cele prevăzute la al doilea paragraf. Prevederile cum să faci bani pe YouTube acest tip pot viza, de asemenea, proprietățile apei care determină utilizarea respectivelor mențiuni.

Statele membre care intenționează să adopte astfel de măsuri informează în avans celelalte state membre și Comisia cu privire la acestea. Alte tratamente pot fi autorizate de către Comisie.

Măsurile menționate la litera ddestinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 comercializarea mineralelor 2.

Articolul 10 Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că nu comercializarea mineralelor împiedicată comercializarea apelor minerale naturale care respectă definițiile și normele stabilite de prezenta directivă prin aplicarea dispozițiilor de drept intern nearmonizate privind proprietățile, compoziția, condițiile de exploatare, ambalarea, etichetarea sau publicitatea apelor minerale naturale sau a alimentelor, în general. Articolul 11 1    În cazul în care un stat membru prezintă motive pentru a considera că apa minerală naturală nu respectă dispozițiile prezentei directive sau că pune în pericol sănătatea publică, deși circulă liber în unul sau mai multe state membre, statul membru în cauză poate suspenda sau restricționa temporar comercializarea acelui produs pe teritoriul său.

câștigați rapid 2

Acesta informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la decizia sa, precum și la motivele care l-au determinat să ia o astfel de decizie. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul 2.

câștigat pe site cum să retragă bani

Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 14 alineatul 3. Statul membru care a adoptat măsuri de protecție le poate menține, în această situație, până la adoptarea modificărilor.

indicatori exacți pentru opțiuni binare

Articolul 12 Următoarele măsuri sunt adoptate de către Comisie: a limitele pentru concentrațiile elementelor componente ale apelor minerale naturale; b orice dispoziții necesare pentru indicarea pe etichete a nivelurilor ridicate ale anumitor constituenți; c condițiile de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon menționate la articolul 4 alineatul 1 primul paragraf litera b ; d informațiile privind tratamentele menționate la articolul comercializarea mineralelor alineatul 2 litera c ; e metodele de analiză, inclusiv limitele de detecție, pentru controlarea absenței contaminării apelor minerale naturale; f procedurile de prelevare a probelor și metodele de analiză necesare pentru verificarea caracteristicilor microbiologice comercializarea mineralelor apelor minerale naturale.

Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul 2.

Articolul 13 Orice comercializarea mineralelor care ar putea avea vreun efect asupra sănătății publice se adoptă de către Comisie după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

Articolul 14 1    Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul CE nr. Articolul 15 Prezenta directivă nu se aplică apelor minerale naturale destinate exportului către țări terțe.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V. Articolul 17 Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 18 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, 18 iunie Pentru Parlamentul European.

Interesantpublicații