Legea informațiilor privind veniturile pe internet

Legea informațiilor privind veniturile pe internet

LEGE nr.

Legea nr. Prezentăm în continuare principalele modificări. S-a introdus o procedură specifică de stabilire a rezidenței fiscale pe baza locului conducerii efective. Se completează definiția rezidentului, clarificându-se faptul că rezidentul român este supus impozitării în România pentru veniturile mondiale obținute din orice sursă.

La articolul 7, punctul 18litera d a punctului 26punctele 37 și 40 se modifică și vor avea următorul cuprins Rezidentul are obligație fiscală integrală în România, fiind contribuabil supus impozitării în România pentru veniturile mondiale obținute din orice sursă, atât din România cât și din afara României, conform prevederilor prezentei legi și ale tratatelor în vigoare încheiate de România; La articolul 12, literele him și s se modifică și vor avea următorul cuprins:h veniturile unei persoane juridice străine obținute din transferul proprietăților imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăți, inclusiv închirierea sau cedarea folosinței bunurilor proprietății imobiliare situate în România, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România, precum și veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la un rezident; La articolul 13 alineatul 1litera c se modifică și va avea următorul cuprins:c persoanele juridice străine rezidente în România potrivit locului conducerii efective; La articolul 14, litera a se modifică și va avea următorul cuprins:a În cazul persoanelor juridice române, al persoanelor juridice străine rezidente în România potrivit locului conducerii efective, precum și al persoanelor juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene, asupra profitului impozabil obținut din orice sursă, atât din România, cât și din străinătate; La articolul 22, alineatele 24 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 2 Profitul investit potrivit alin.

Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcțiune a activelor prevăzute la alin.

Legea informațiilor privind veniturile pe internet

Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar sau în cursul anului următor, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. În cazul în care opțiuni binare semnale precise sfârșitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit.

Ce clase de impozitare există în Germania?

La articolul 25 alineatul 4litera q se modifică și va avea următorul cuprins:q cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în acțiuni. Acestea reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul acordării efective a beneficiilor; La articolul 26 alineatul 1partea dispozitivă a literei c se modifică și va avea următorul cuprins:c ajustările pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, altele decât cele prevăzute la lit.

Legea informațiilor privind veniturile pe internet

La articolul 29, după alineatul 3 se introduc două noi alineate, alineatele 4 și 5cu următorul cuprins: 4 Prin excepție de la prevederile alin. În cazul în care activele-suport sunt de natura celor prevăzute la art.

Această pierdere se Legea informațiilor privind veniturile pe internet de către contribuabil, pe perioada rămasă, cuprinsă între anul înregistrării pierderii fiscale și limita celor 7 ani; Această pierdere se recuperează de către Legea informațiilor privind veniturile pe internet pe perioada rămasă, cuprinsă între anul înregistrării pierderii fiscale și limita celor 7 ani; Această pierdere se recuperează de către contribuabil pe perioada rămasă cuprinsă între anul înregistrării pierderii fiscale și limita celor 7 ani.

Legea informațiilor privind veniturile pe internet

Pentru aplicarea art. La articolul 39, alineatul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 6 Creditul acordat pentru impozitele plătite unui stat străin într-un an fiscal nu poate depăși impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevăzute la art.

Legea informațiilor privind veniturile pe internet

Creditul se acordă din impozitul pe profit calculat pentru anul în care impozitul a fost plătit statului străin. Opțiunea se comunică organului fiscal competent pe baza unei cereri comune depuse de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile semnată de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului. Cererea se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale.

Legea informațiilor privind veniturile pe internet

Sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit se aplică începând cu anul fiscal următor depunerii cererii. Opțiunea se comunică organului fiscal competent pe baza unei cereri comune depuse de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile semnată de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului, în care se precizează și perioada pentru care grupul decide continuarea aplicării sistemului de consolidare fiscală.

Cererea se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită continuarea aplicării sistemului de consolidare fiscală. Intrarea se efectuează pe baza unei cereri de modificare, în cazul căreia se utilizează procedura de comunicare a opțiunii prevăzute la art.

Petiții Solicitarea informațiilor de interes public Solicitarea informațiilor de interes public se face în baza Formularului pentru solicitare în baza Legii nr. Solicitările de informații de interes public pe care RAMO are obligația să le comunice la cerere se pot efectua în scris, verbal sau electronic. Solicitarea scrisă a informațiilor de interes public Pentru ca procesul de comunicare al informației de interes public să fie cât mai transparent și eficient, solicitantul are obligația să formuleze cererea care trebuie să cuprindă următoarele elemente: denumirea RAMO; informația solicitată, astfel încât să permită RAMO identificarea informației de interes public; numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului; modalitatea de transmitere a răspunsului.

Interesantpublicații