Opțiune de calculare a primei

opțiune de calculare a primei

Procedura de atribuire

Ele cuprind atât cheltuielile direct imputabile, precum comisioanele de achiziţie şi cheltuielile de deschidere de dosar sau de acceptare a contractelor de asigurare în portofoliu, cât şi cheltuielile indirect imputabile, precum cheltuielile de publicitate sau cheltuielile administrative legate de prelucrarea cererilor şi de eliberarea poliţelor de asigurare; condiții de asigurare — set de norme și condiții aprobate de către asigurător în scopul reglementării subscrierii de riscuri specifice produselor de asigurare și stabilirii relațiilor juridice între subiecții asigurării.

În asigurările de viaţă, fenomenul de supravieţuire şi fenomenul de deces se încadrează în noţiunea de risc asigurat ; reasigurare - cedare parţială sau integrală a unor riscuri subscrise de un asigurător, denumit reasigurat cedentunui alt asigurător, denumit reasigurator cesionarcare, la rândul său, îşi asumă angajamentul să recupereze o parte corespunzătoare din despăgubirea de asigurare acordată; 2. Alte noțiuni: adresa ip - este un număr utilizat în exclusivitate de către toate echipamentele ce țin de tehnologia informației routere, modemuri, calculatoare, telefoane inteligente etc.

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul solicitantului după ce a luat cunoștință cu prezentul document. În cazul incapacităţii de exercițiu sau al capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimțământul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal.

comerciantul are un cont demo

Iar semnarea contractului de asigurare poate fi efectuată doar cu reprezentantul legal. Prin transmiterea datelor cu caracter personal, utilizatorul este de acord cu prelucrarea acestora în scopul obținerii ofertelor, contractelor și polițelor de asigurare precum și alte informații sau acte. Această informație nu este utilizată pentru identificarea persoanelor. Politica de informare despre cookie-uri.

Site-ul www.

Cum se calculeaza prima de asigurare?

Condiții de asigurare. Condiţiile de asigurare ale asigurătorului sânt obligatorii pentru asigurat dacă contractul prevede expres aplicarea lor şi dacă ele sânt expuse în textul contractului sau pe verso ori fac parte integrantă a contractului sub formă de anexă.

În cazul în care condiţiile de asigurare se prezintă în anexe la contractul de asigurare, faptul înmânării anexelor de către asigurător asiguratului se notifică în textul contractului.

Asiguratul are dreptul să facă cunoștință cu condițiile de asigurare ale asiguratorului, specifice produselor de asigurare, înainte de semnarea contractelor de asigurare.

câștiguri online pentru pensionari

Condiții de asigurare specifice emiterii poliței de asigurare benevolă de sănătate a cetăţenilor care pleacă opțiune de calculare a primei în străinătate, în regim electronic sunt: 5. Dacă în momentul plasării comenzii și achitării poliței de asigurare electronice, persoana asigurată nu se află pe teritoriul Republicii Moldova, răspunderea asigurătorului începe după 72 de ore, calculate din data recepționării plății, chiar dacă polița de asigurare a intrat în vigoare. Achitarea are loc prin mijloace electronice de plată sau transfer.

Emiterea poliței de asigurare electronice are loc doar după recepționarea plății de către asigurător. Astfel, recunoscând relațiile juridice în baza poliței de asigurare recepționate și condițiilor de asigurare. Obligațiile asigurătorului și asiguratului.

Obligaţiile asigurătorului 6. Asigurătorul este obligat: a       să aducă la cunoştinţa asiguratului, într-o formă adecvată, condiţiile asigurării; b       să efectueze plata, la apariţia dreptului asiguratului sau al beneficiarului asigurării de a încasa suma asigurată sau despăgubirea de asigurare, în termenul stabilit în condiţiile de asigurare; c       să compenseze asiguratului cheltuielile aferente evitării producerii cazului asigurat sau limitării oportune a prejudiciilor pasibile de despăgubire; d      să păstreze confidenţa informaţiei despre asigurat şi a persoanelor asigurate, de care a luat cunoştinţă în procesul asigurării.

Legea şi contractul de asigurare pot prevedea şi alte obligaţii pentru asigurător. Obligaţiile asiguratului 6. Asiguratul este obligat: a       să informeze asigurătorul, la încheierea contractului, despre toate circumstanţele esenţiale referitoare la mărimea riscului ce se asigură; b       să informeze asigurătorul opțiune de calculare a primei alte contracte de asigurare încheiate la obiectul respectiv; c       să plătească la timp primele de asigurare; d      să întreprindă acţiuni dependente de el pentru a evita producerea cazului asigurat sau pentru a limita pagubele cauzate de producerea lui; e       să informeze asigurătorul de producerea evenimentului asigurat îndată ce a aflat despre aceasta.

Legea şi contractul de asigurare pot prevedea şi alte obligaţii pentru asigurat. Plasarea cererii de ofertă online și calculul primei de asigurare. Plasarea cererii online are loc prin completarea formularului specific. Persoanele care plasează cereri de oferte au capacitatea deplină de exerciţiu.

Pentru efectuarea calcului primei de asigurare și eventual emiterea contractului de asigurare reprezentantul asigurătorului are dreptul să solicite și alte informații nespecificate în formular. Modalitatea de comunicare și completarea a cererii, poate fi efectuată în scris, prin metode electronice de comunicare și corespondență sau verbal.

Opțiuni pentru calcularea și calcularea primei

Cererea plasată pe site este preluată și afișată în modul de comunicare JivoChat. Operatorul JivoChat are dreptul să prelucreze informații din solicitare, precizează detalii suplimentare de la Utilizator în scopul înaintării unei oferte. Comunicarea prin modulul JivoChat este efectuată în baza condițiilor din acest document.

link bitcoin local

Calculul primei de asigurare este efectuată de către Asigurător în baza cererii solicitantului. Procesarea are loc prin intermediul sistemelor electronice și conform tarifelor aprobate de Asigurător. Încheierea contractului de asigurare. Pentru încheierea contractului de asigurare, asiguratul prezintă asigurătorului propunere cerere scrisă, în care indică interesul propriu şi cel al beneficiarului asigurării sau declară verbal că doreşte să încheie contract de asigurare.

Contractul de asigurare poate fi încheiat în favoarea mai multor beneficiari. Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă. În contractul de asigurare se va indica: a     numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante; b    obiectul asigurării: bun, persoană şi răspundere civilă; c     riscurile care se asigură; d    descrierea simbolului şi durata termenului asigurării; e     sumele asigurate; f     primele de asigurare, locul şi termenele de plată; g    alte date, conform legii sau contractului.

Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar dacă există un început de dovadă scrisă. Dovada încheierii contractului de asigurare rezultă şi din trimiterea unui document de asigurare, precum poliţă de asigurare certificat opțiune de calculare a primei, din cererea de plată a primei ori din înscrisul prin care se constată efectuarea acestei plăţi sau din orice înscris din care reiese faptul încheierii contractului.

Asigurătorul este obligat să remită asiguratului un exemplar, semnat de el, al poliţei de asigurare. În poliţa de asigurare se va indica: a     numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante; b     obiectul asigurării: împreună face bani, persoană şi răspundere civilă; c      riscurile ce se asigură; d     începutul şi durata perioadei asigurării; e      suma asigurată; f      prima de asigurare, locul şi termenele de plată; g     alte date, conform legii sau acordului dintre părţi.

Etapele parcurse pe site-ul www. Limba contractului de asigurare. Limba utilizată în relațiile juridice dintre asigurător și Utilizator este limba de stat. Plata primei de asigurare și condiții de achitare online. Prima de  asigurare reprezintă suma pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului, la opțiune de calculare a primei poliţei de asigurare, în modul şi în termenul prevăzut de contractul de asigurare, în schimbul preluării de către asigurător a riscului asigurat.

Plata primei de asigurare se face integral sau în rate plătibile la termenele scadente prevăzute în contract conform negocierii părţilor, la sediul asigurătorului sau al reprezentanţilor săi dacă în contractul de asigurare nu se prevede altfel.

opțiunile sunt plătite

Dovada plăţii primei de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind cecul de casă sau ordinul de plată. Alte cheltuieli legate de încheierea contractului de asigurare.

Utilizatorul nu suportă costuri suplimentare asociate încheierii contractului de asigurare, cu excepția plății primei de asigurare. Modificare, încetarea, rezilierea şi nulitatea contractului de asigurare.

Contractul de  asigurare  încetează de drept prin acordul părţilor, precum şi: a     la neachitarea de către asigurat a primei de asigurare în mărimea şi în termenul stabilit; b    la expirarea termenului său de acţiune; c     la îndeplinirea de către asigurător a obligaţiilor contractuale; d    la  lichidarea  asiguratului  persoană  juridică  sau la decesul asiguratului persoană fizică; e     la lichidarea asigurătorului, în modul stabilit de legislaţie; f     în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

opțiunea de publicare

Contractul de asigurare poate fi reziliat, la cererea asigurătorului sau asiguratului, doar în cazul în care partea opusă nu îşi onorează obligaţiile prevăzute de contract sau încalcă legislaţia, cu excepţia situaţiei când sunt înstrăinate bunurilor asigurate, dobânditorul  are opţiunea de a-l rezilia, sau alte cazuri prevăzute de condițiile de asigurare. La rezoluţia contractului de asigurare de bunuri sau a contractului de asigurare de răspundere civilă din culpa asigurătorului, asiguratului i se restituie integral prima de asigurare.

În alte cazuri, asigurătorul restituie asiguratului ori succesorilor lui primele de asigurare pentru lunile complete până la expirarea contractului, reținând suma cheltuielilor efective de gestiune în funcţie de clasele de asigurare. Restituirea primelor de asigurare se efectuează numai în cazurile în care nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri de asigurare sau în opțiune de calculare a primei cazuri prevăzute de legislație.

În cazul nulităţii absolute a contractului de asigurare, asigurătorul restituie integral asiguratului primele de asigurare încasate. Orice reclamație poate fi înregistrată oficial prin expedierea opțiune de calculare a primei reclamației argumentate la adresa de email info moldasig.

Totodată, pentru soluționarea operativă a petițiilor, urmează a se apela în orele de program Modificarea informațiilor în acest document.

HOTĂRÎRE Nr. 318

Informațiile furnizate pe acest site pot fi modificate. Afișarea pe site-ul web al noului document este însoțită de informații privind modificările aduse. Acest document, precum și amendamentele sale, sunt disponibile pentru Utilizator pe pagina www.

Folosirea unui Utilizator de site după efectuarea modificărilor în secțiunea "Termeni și condiții" este echivalentă cu familiarizarea cu acestea, înțelegerea și acceptarea acestora.

Interesantpublicații