Opțiune de decontare a ratei dobânzii.

Contractele și, prin urmare, instrumentele financiare pot lua diverse forme și nu este necesar să fie sub formă scrisă. Emitentul unui instrument financiar clasifică instrumentul sau părțile componente ale acestuia la recunoașterea inițială ca un pasiv financiar, un activ financiar sau un instrument de capitaluri proprii, în conformitate cu fondul angajamentului contractual și cu definițiile pasivului financiar, activului financiar și instrumentului de capital propriu.

Atunci când un emitent aplică definițiile de la punctul 11 pentru a stabili dacă un instrument financiar este un instrument de capital propriu și nu un pasiv financiar, instrumentul este un instrument de capital propriu dacă și numai dacă sunt îndeplinite ambele condiții de la rating valutar bitcoin a și b prezentate în continuare.

EUR-Lex - O - EN - EUR-Lex

În acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale emitentului nu includ instrumente care sunt contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale emitentului.

O obligație contractuală, inclusiv una care decurge dintr-un instrument financiar derivat care va avea sau care poate avea ca rezultat primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale emitentului, dar care nu îndeplinește condițiile de la literele a și b menționate anterior, nu este un instrument de capitaluri proprii.

Această suma este disponibilă în ING Economii.

Fără obligație contractuală de a plăti în numerar sau printr-un alt activ financiar [punctul 16 litera a ] Cea mai importantă pentru diferențierea unui pasiv financiar de un instrument de capitaluri proprii este existența unei obligații contractuale pentru una dintre părți emitentul de a ceda fie numerar, fie un activ financiar celeilalte părți deținătorul sau de a schimba active financiare sau pasive financiare cu deținătorul în condiții potențial nefavorabile pentru emitent.

Deși deținătorul unui instrument de capitaluri proprii este îndreptățit să primească o parte proporțională din dividende sau alte repartizări din capitalurile proprii, emitentul nu are obligația contractuală de a face astfel de repartizări, deoarece nu i se poate cere să plătească numerar sau un alt activ financiar către o altă entitate.

Fondul unui instrument financiar, mai degrabă decât forma sa juridică, este acela care influențează clasificarea sa în bilanțul entității. Fondul și forma juridică sunt uniforme în mod obișnuit, dar nu întotdeauna.

Unele instrumente financiare iau forma juridică a capitalurilor proprii, dar sunt pasive în fond, iar altele pot combina aceste caracteristici asociate instrumentelor de capitaluri proprii cu cele asociate pasivelor financiare. Acest lucru are loc chiar în cazul în care suma în numerar sau alte active financiare este sunt determinată e pe baza unui indice sau a unui alt element care poate crește sau descrește sau atunci când forma legală a instrumentului care poate fi lichidat înainte de scadență dă deținătorului dreptul la un interes rezidual în activele altui emitent.

ING Economii

Existența unei opțiuni a deținătorului de a revinde emitentului instrumentul respectiv în schimbul numerarului sau al unui alt activ financiar înseamnă că instrumentul care se lichidează înainte de scadență respectă definiția unui pasiv financiar. De exemplu, fondurile mutuale deschise, fondurile de investiții, parteneriatele și unele entități cooperatiste oferă deținătorilor sau membrilor lor dreptul de a înapoia interesul lor emitentului oricând în schimbul unei sume egale cu partea proporțională din valoarea activului emitentului.

În cazul în care o entitate are dreptul necondiționat de a evita cedarea de numerar sau a altui activ financiar pentru decontarea unei obligații contractuale, obligația respectă definiția pasivului financiar. De exemplu: a o restricționare a capacității unei entități de a respecta o obligație contractuală, cum este lipsa accesului la valută sau nevoia de a obține aprobarea de plată de la o autoritate de reglementare, nu neagă obligația contractuală a entității sau dreptul contractual al deținătorului conform instrumentului; b o obligație contractuală care este condiționată de exercitarea dreptului de răscumpărare al partenerului este un pasiv opțiune de decontare a ratei dobânzii, deoarece entitatea nu are dreptul necondiționat de a evita cedarea de numerar sau a unui alt activ financiar.

Un instrument financiar care nu stabilește în mod explicit o obligație contractuală de a livra numerar sau un alt activ financiar poate stabili o obligație indirect, prin termenii și introducere în tranzacționarea opțiunilor binare sale.

De exemplu: a un instrument financiar poate conține o obligație nefinanciară care se decontează dacă și numai dacă entitatea nu face repartizările sau nu răscumpără instrumentul. În cazul în care entitatea poate evita transferul de numerar sau al unui alt activ opțiune de decontare a ratei dobânzii numai prin decontarea obligației nefinanciare, instrumentul financiar este un pasiv financiar; b un instrument financiar este un pasiv financiar în cazul în care stabilește că, la decontare, entitatea livrează: i fie numerar sau un alt activ financiar, fie ii propriile sale acțiuni, a căror valoare este determinată astfel încât să depășească în mod substanțial valoarea numerarului sau a unui alt activ financiar.

Deși entitatea nu are o obligație contractuală cont minim de opțiuni binare de a livra numerar sau un alt activ financiar, valoarea alternativei de decontare prin acțiuni este de o asemenea natură încât entitatea o decontează prin cedarea de numerar.

În orice caz, deținătorului i s-a garantat în fond primirea unei valori care să fie cel puțin egală cu opțiunea de decontare prin cedarea de numerar a se vedea punctul Decontarea în propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [punctul 16 litera b ] Un contract nu este un instrument de capitaluri proprii numai pentru că poate avea ca rezultat primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității.

Glosar termeni bancari | Banca Comercială Română

O entitate poate avea un drept contractual sau o obligație contractuală de a primi sau livra un număr din propriile acțiuni sau alte instrumente de capitaluri proprii care variază astfel încât valoarea justă a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității care se primesc sau care se livrează să fie egală cu valoarea dreptului contractual sau cu o obligație contractuală.

Un astfel de drept contractual sau o astfel de obligație contractuală se poate referi la o sumă fixă sau la o valoare care fluctuează parțial sau total ca răspuns la modificările unei variabile, alta opțiune de decontare a ratei dobânzii prețul pieței pentru propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității de exemplu, rata unei dobânzi, prețul unei mărfi sau prețul unui instrument financiar.

Două exemple sunt a un contract de a livra instrumente de capitaluri proprii ale entității, egale ca valoare cu u. Un astfel de contract este un pasiv financiar a entității, chiar în cazul în care entitatea are obligația sau posibilitatea de a o deconta plătind prin propriile instrumente de capitaluri proprii. Acesta nu este un instrument de capitaluri proprii, deoarece entitatea utilizează un număr variabil din propriile instrumente de capitaluri proprii ca un mod de decontare a contractului.

În consecință, contractul nu evidențiază un interes rezidual în activele entității după deducerea tuturor pasivelor sale.

cum poate un student să câștige bani buni

Un contract care este decontat de entitate primind sau livrând un număr fix din propriile sale instrumente de capitaluri proprii în schimbul unei sume fixe în numerar sau al unui alt activ financiar este un instrument de capitaluri proprii. De exemplu, o opțiune pe acțiuni emisă care dă partenerului dreptul de a cumpăra un număr fix din acțiunile entității pentru un preț fix sau pentru o sumă fixă declarată a împrumutului unei obligațiuni este un instrument de capitaluri proprii. Modificările valorii juste a unui contract care rezultă din variațiile ratei dobânzii de pe piață care nu afectează suma de numerar sau alte active financiare de cedat sau de primit ori numărul de instrumente de capitaluri proprii care urmează a fi primite sau livrate, la decontarea contractului, nu împiedică contractul să fie un instrument de capitaluri proprii.

Orice recompense primite cum este prima primită pentru o opțiune emisă sau un warant pe propriile acțiuni ale entității se adaugă direct la capitalurile proprii. Orice recompense plătite cum este prima plătită pentru o opțiune cumpărată sunt deduse direct din capitalurile proprii.

tipuri de câștiguri online fiabile

Modificările valorii juste a unui instrument de capitaluri proprii nu sunt recunoscute în situațiile financiare. Un contract care conține o obligație pentru o entitate de a cumpăra propriile sale instrumente de capitaluri proprii în schimbul numerarului sau al altui activ financiar generează un pasiv financiar pentru valoarea actualizată a sumei plătite de exemplu, pentru valoarea actualizată a prețului de răscumpărare la termen, prețul de exercițiu al opțiunii sau o altă valoare de răscumpărare.

Așa se întâmplă în cazul în care contractul însuși este un instrument de capitaluri proprii. Un exemplu îl constituie obligația entității, conform unui contract la termen, de a cumpăra propriile instrumente de capitaluri proprii în schimbul numerarului.

Atunci când pasivul financiar este recunoscut inițial în conformitate cu IAS 39, valoarea sa justă valoarea actualizată a valorii de răscumpărare este reclasificat din capitaluri proprii. În consecință, pasivul financiar este evaluat în conformitate cu IAS În cazul în care respectivul contract expiră fără livrare, valoarea contabilă a pasivului financiar este reclasificată la capitaluri proprii.

Obligația contractuală a unei entități de a achiziționa propriile sale instrumente de capitaluri proprii generează un pasiv financiar pentru valoarea actualizată a valorii de răscumpărare, chiar în cazul în care obligația de cumpărare este condiționată de partenerul care își exercită dreptul de răscumpărare de exemplu, o opțiune de vânzare emisă care dă dreptul partenerului de a vinde instrumentele de capitaluri proprii ale entității, către entitate, pentru un preț fix.

Un contract care este decontat de entitatea care primește sau care livrează un număr fix din propriile sale instrumente de capitaluri proprii în schimbul unei sume variabile de lichidități sau în schimbul unui alt activ financiar este un activ financiar sau un pasiv financiar.

câștigați bani rapid pe zi

Un exemplu îl constituie contractul entității de a vinde din propriile sale instrumente de capitaluri proprii în schimbul unei sume în numerar egale cu valoarea a de uncii de aur. Provizioane pentru decontări contingente Un instrument financiar poate solicita entității să plătească prin cedarea de numerar sau printr-un alt activ financiar sau să-1 deconteze astfel încât să constituie un pasiv financiar, în eventualitatea apariției sau absenței unor evenimente viitoare incerte sau ca rezultat al unor circumstanțe incerte care nu sunt controlate nici de emitent, nici de deținătorul instrumentului, cum este o modificare a indicelui bursei de valori, indicelui prețului de consum, ratei dobânzii sau cerințelor fiscale sau a veniturilor viitoare din activitățile curente ale emitentului, venitului net sau ratei de îndatorare a capitalului.

Conturi de economii ING - zero costuri si comisioane. ING Economii

Emitentul unui astfel de instrument nu are dreptul necondiționat de a evita cedarea de numerar sau a altui activ financiar sau să îl deconteze astfel încât acesta să reprezinte un pasiv financiar. Prin urmare, acesta reprezintă un pasiv financiar a emitentului, cu următoarele excepții: a în cazul în care partea din clauza de decontare contingentă care poate solicita decontarea cu ajutorul numerarului sau printr-un alt activ financiar sau astfel încât să devină un pasiv financiar nu este autentică sau b în cazul în care emitentului i se poate cere să deconteze o obligație cu ajutorul numerarului sau printr-un alt activ financiar sau să deconteze astfel încât să opțiune de decontare a ratei dobânzii un pasiv financiar numai în eventualitatea lichidării emitentului.

Opțiuni de decontare Atunci când un instrument financiar derivat oferă unei părți posibilitatea de alegere a decontării de exemplu, emitentul sau deținătorul poate alege decontarea netă cu numerar sau prin schimbul de acțiuni cu numeraracesta nu este un activ financiar sau un pasiv financiar, cu excepția situației în care toate alternativele de decontare are drept rezultat faptul că acesta este un instrument de capitaluri proprii.

Un exemplu de instrument financiar derivat cu o opțiune de decontare care este un pasiv financiar este o opțiune pe acțiuni pe care emitentul se poate decide să o deconteze net cu numerar sau prin schimbul propriilor sale acțiuni cu numerar.

EUR-Lex Access to European Union law

În mod similar, unele contracte de cumpărare sau vânzare a unui element nefinanciar în schimbul propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității intră în domeniul de aplicare a prezentului standard din cauză că se decontează fie prin livrarea unui element nefinanciar, fie net opțiune de decontare a ratei dobânzii numerar sau printr-un alt activ financiar a se vedea punctele Astfel de contracte sunt active financiare sau pasive financiare, și nu instrumente de capitaluri proprii.

Instrumente financiare compuse a se vedea și punctele AGAG35 și exemplele ilustrative Emitentul unui instrument financiar nederivat evaluează termenii instrumentului financiar la determinarea în cazul în care acesta conține atât o datorie, cât și o componentă a capitalurilor proprii.

Astfel de componente se clasifică separat ca pasive financiare, active financiare sau instrumente de capitaluri proprii, în conformitate cu punctul O entitate recunoaște separat componentele unui instrument financiar care a creează un pasiv financiar al entității și b conferă o opțiune deținătorului instrumentului să-1 convertească într-un instrument de capitaluri proprii al entității. De exemplu, o obligațiune sau un instrument similar convertibil de către deținător într-un număr fix de acțiuni ordinare ale entității este un instrument financiar compus.

Такой мозг, если только его можно так назвать, использовал бы для своей работы электричество или силы еще более высокого порядка и был бы совершенно свободен от тирании вещества. Он смог бы функционировать со скоростью куда большей, нежели любой органический разум; он смог бы просуществовать до тех пор, пока во Вселенной останется хоть один эрг свободной энергии; его мощь не знала бы пределов.

Interesantpublicații