Situații financiare disponibile publicului, Browser incompatibil

situații financiare disponibile publicului

Consultările au arătat că părțile interesate sunt în linii mari mulțumite de cadrul actual, care a funcționat în general fără probleme de-a lungul anilor. Printre aceste părți interesate se numără responsabilii de întocmirea situațiilor financiare și utilizatorii acestora, dar și autorități publice.

Browser incompatibil

Din consultări a reieșit însă că pot fi aduse simplificări, în special în beneficiul celor mai mici societăți. În ultimii 30 de ani, modificările directivelor au introdus numeroase cerințe, de exemplu noi reguli în materie de raportare și de evaluare, inclusiv dispoziții detaliate privind contabilizarea la valoarea justă. S-a acordat mai puțină atenție posibilității de a simplifica sau abroga cerințele existente. Deși fiecare modificare a fost, fără îndoială, justificată în sine, aceste adăugări repetate au neglijat comparabilitatea și utilitatea situațiilor financiare, au multiplicat cerințele de raportare și numărul opțiunilor disponibile statelor membre, și în final au determinat creșterea complexității și a sarcinii administrative pentru toate societățile.

Traducere "situatii financiare" în engleză

Această sarcină sporită afectează în principal societățile mai mici. Părțile interesate au subliniat totodată necesitatea unei mai mari clarități și comparabilități a situațiilor financiare, în special pentru societățile mai mari, care desfășoară de regulă mai multe activități transfrontaliere.

situații financiare disponibile publicului câștigați bani online chiar acum 10 939

Obiectivele directivelor sunt de a impune anumitor tipuri de societăți obligația de a întocmi situații financiare și de a stabili cerințe minime în vederea îmbunătățirii comparabilității situațiilor financiare în întreaga Uniune Europeană.

Aceste măsuri vor îmbunătăți la rândul lor funcționarea pieței unice și, mai concret, vor crește accesul la finanțare, vor reduce costul capitalului și vor crește nivelul comerțului situații financiare disponibile publicului și al activităților transfrontaliere de fuziuni și achiziții.

EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex

Per ansamblu, propunerea contribuie la îmbunătățirea competitivității Europei prin instituirea unui cadru de reglementare care favorizează creșterea și crearea de locuri de muncă.

Propunerea de față completează propunerea de directivă[2] din privind situațiile financiare ale microentităților, care este încă în curs de negociere între colegislatorii UE. Întrucât Consiliul și Parlamentul au convenit deja asupra principiului unui regim pentru microentități, propunerea de față nu conține noi propuneri de politică privind microentitățile, după cum se menționează în studiul de impact care o însoțește. Comisia Europeană este dispusă să examineze, alături de colegislatorii UE, cea mai bună modalitate de a integra în propunerea actuală acordul interinstituțional final asupra directivei din Propunerea de față se înscrie în politica în materie de societăți comerciale definită de Comisie în repetate rânduri.

SITUAȚII JENANTE PE CARE LE-AM TRĂIT CU TOȚII -- Momente amuzante și jenante

Strategia Europa [3] vizează transformarea UE într-o economie mai inteligentă, mai sustenabilă și mai favorabilă incluziunii. Prezenta propunere face parte totodată din programul continuu de simplificare al Comisiei și din inițiativele acesteia de reducere a sarcinii administrative.

Situații financiare trimestriale 30.09.2020 - Consiliul Local Sector 1

Ca atare, ea răspunde angajamentului asumat de Comisie de a revizui acquis-ul pentru a asigura pertinența, eficacitatea și proporționalitatea legislației existente și de a reduce sarcina administrativă prin simplificarea cadrului de reglementare[5].

Propunerea abrogă directivele contabile actuale, înlocuindu-le, împreună cu modificările lor ulterioare, cu o nouă directivă unică. Consultarea părților interesate și evaluarea impactului 2.

Consultarea părților interesate Serviciile Comisiei au întreținut un dialog regulat cu părțile interesate pe toată durata procesului de revizuire.

situatii financiare - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Obiectivul dialogului era de a strânge punctele de vedere ale tuturor părților interesate, inclusiv ale responsabililor pentru întocmirea situațiilor financiare, ale utilizatorilor, ale organismelor de standardizare, situații financiare disponibile publicului autorităților publice etc.

Dialogul s-a desfășurat în cadrul: — unui grup ad hoc informal de reflecție cu privire la IMM-uri, compus din 10 experți având experiențe și calificări diverse; — a două consultări publice cu privire la revizuirea directivelor, respectiv la standardul internațional de raportare financiară pentru IMM-uri, ambele urmate de reuniuni ale părților interesate dedicate analizării și discutării mai aprofundate a rezultatelor; — mai multor reuniuni specifice cu organisme naționale de standardizare, reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii, bănci, investitori și contabili din întreaga UE; — consultărilor cu grupul de lucru pentru IMM-uri al EFRAG Grupul consultativ european pentru raportarea financiară și cu grupul de lucru ad hoc pentru IMM-uri al CRC Comitetul de reglementare contabilă ; — unui studiu privind efectele modificărilor directivelor asupra sarcinii administrative efectuat de CSES Centre for Strategy and Evaluation Services.

În ceea ce privește raportarea pe fiecare țară, serviciile Comisiei au întreținut de asemenea un dialog regulat cu diferite categorii de părți interesate responsabili pentru întocmirea situațiilor financiare, utilizatori, autorități publice. În a avut loc o consultare publică, iar o serie de consultări bilaterale cu părțile interesate în special utilizatori și responsabili de întocmirea situațiilor financiare au fost organizate pe parcursul anilor și Totodată, Grupul consultativ european pentru raportarea financiară EFRAG a furnizat informații cu privire la evaluarea costurilor administrative asociate cu posibilitatea de a cere raportări financiare pe fiecare țară.

Evaluarea impactului 2.

EUR-Lex Access to European Union law

Situații financiare Platforme mobile de opțiuni binare situațiilor financiare a fost identificată ca fiind situații financiare disponibile publicului dintre cele mai împovărătoare obligații legale ale societăților comerciale[6]. Societățile mici sunt expuse unei sarcini administrative proporțional mai mari decât cele mijlocii și mari. În cadrul evaluării impactului au fost analizate cinci opțiuni de politică generale plecând de la scenariul de referință.

Opțiunea generală care constă în revizuirea și modernizarea anumitor cerințe din directivele contabile actuale a fost reținută în final ca opțiune preferată.

situații financiare disponibile publicului opțiuni binare ninjatrader

Această opțiune ar putea reduce sarcina administrativă cu 1,5 miliarde EUR, prin reducerea cerințelor de raportare pentru notele explicative, o nouă flexibilizare a auditului statutar și scutirea grupurilor mici de obligația întocmirii de situații financiare consolidate.

O a doua opțiune detaliată se referă la ridicarea pragurilor pentru întreprinderile mici și mijlocii, așa cum sunt definite în directivă, pentru a reflecta inflația din perioada Potențialul de reducere a sarcinii al acestei propuneri se ridică la 0,2 miliarde EUR.

Potențialul estimat de economisire al opțiunilor de mai sus este așadar de 1,7 miliarde EUR în total. Microentitățile vor beneficia, în orice caz, de regimul simplificat propus întreprinderilor mici[7].

Situații financiare - alexandrugrivei.ro

Impactul opțiunilor strategice de mai sus asupra microentităților a fost însă omis, deoarece propunerea de directivă privind microentitățile examinată în prezent de Parlamentul European și Consiliu tratează în mod specific acest subiect. Aceste opțiuni strategice vor reduce cantitatea de informații, în special de informații publice, disponibile utilizatorilor situațiilor financiare ale întreprinderilor mici și mijlocii.

situații financiare disponibile publicului opțiuni binare de formare cu normă întreagă

Protecția creditorilor va fi însă întărită, datorită faptului că două tipuri de informații privind garanțiile și angajamentele și tranzacțiile între părți afiliate vor trebui furnizate în mod obligatoriu. Ar exista un oarecare impact pozitiv asupra informațiilor disponibile în cazul întreprinderilor mijlocii și mari, datorită unei mai mari clarități și comparabilități a situațiilor financiare ale acestora.

situații financiare disponibile publicului câștiguri reale pe internet pentru începători

Autoritățile statistice ar putea fi nevoite să își modifice modul de colectare a anumitor date de la societățile mai mici, deși armonizarea maximă a pragurilor le-ar permite să colecteze date de la societăți care au aceleași dimensiuni în întreaga Uniune, sporind astfel gradul de comparabilitate. Armonizarea pragurilor ar putea avea însă un impact negativ asupra colectării datelor statistice, în special în statele membre în care procentul de societăți mici este ridicat.

Pentru a realiza estimări ale indicatorilor economici naționali, aceste state membre pot fi nevoite să schimbe modalitatea de colectare a datelor statistice de la societăți.

Astfel, în pofida unei situații financiare satisfăcătoare, poziția sa pe piață rămâne fragilă. Thus, while its financial situation is satisfactory, its market position remains fragile.

Propunerea Comisiei privind interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților[8] ar trebui, ca factor de atenuare, să îmbunătățească accesul transfrontalier la informațiile privind societățile. Autoritățile fiscale își vor menține competența de a decide situații financiare disponibile publicului de calculare a profitului în scop fiscal și de a fixa cerințele de raportare aferente.

Interesantpublicații