Schimburi de venituri la distanță,

Instrucţiuni de completare. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt schimburi de venituri la distanță în procesul de administrare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Se completează și se depune de către persoanele juridice române, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române și reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Durată de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații care sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică. Se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunță la opțiunea de aplicare a acestui sistem.

Anexă la formularul Se completează și se depune de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente. Declarația se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României. Declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Browser incompatibil

Declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare. Durată de completare: 8 minute. Motivul colectării informației: pentru administrarea fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.

Declaratia unica

Se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal și se depune la organul fiscal competent. Termenele de depunere depozitul comercianților de opțiuni binare - 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz; - 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat; - până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, schimburi de venituri la distanță cazul în care anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute; schimburi de venituri la distanță exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată, un exemplar se păstrează de către contribuabil. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de stabilire a anului fiscal.

Se completează și se depune de contribuabilii nerezidenți, alții decât persoanele fizice, care nu au sediul permanent în Româniadar care au obligații fiscale, potrivit legilor speciale. Se depune și de către contribuabili nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează în scopuri de TVA direct, în temeiul dispozițiilor art.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Durată de completare: 11 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor nerezidenți alții decât persoanele fizice care nu au sediu permanent în România.

Se completează și se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii persoane juridice care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Durată de completare: 5 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de încadrare ca sediu permanent a activității desfășurate de persoanele juridice străine sau persoanele fizice nerezidente. Se completează și se depune de către persoanele fizice române și străine, care dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Declarația de înregistrare se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor fizice române și străine care dețin cod numeric personal. Se depune de către persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau care sunt opțiunile delta profesii libere.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Durată de completare: 9 minute.

Facebook În urma repetatelor semnale venite din partea consultanților fiscali și a organizatorilor de jocuri de noroc privind necesitatea unui sistem care să permită impozitarea efectivă a veniturilor obținute din acest tip de activitate, Guvernul a răspuns prin publicarea Ordonanței de urgență nr. Actul normativ modifică în mod substanțial sistemul de impozitare a veniturilor din jocuri de noroc. Astfel, s-a renunțat la ideea de neimpozitare a acestor venituri la nivelul jucătorilor, vehiculată adesea în presa dedicată acestei industrii, optându-se în schimb pentru un sistem de impozitare progresivă. Potrivit noilor prevederi, jucătorii datorează statului până la un sfert din sumele încasate, în funcție de cuantumul veniturilor înregistrate.

Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor fizice care nu dețin cod numeric strategie de tranzacționare opțiune binară atingere. Se completează și se depune de către instituțiile publice. Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute și se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată.

Durată de completare: 7 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a instituțiilor publice.

Tot ce trebuie sa stii despre cum sunt impozitate veniturile din premii si jocuri de noroc

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului. Se completează și se depune de către contribuabilii care, potrivit Legii nr.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori definirea liniilor de tendință câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru. Motivul Satoshi câștigă site- ul informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a sediilor secundare cu minimum 5 salariați, înregistrate fiscal ca plătitoare de impozit pe venituri din salarii. Se completează și se depune de către contribuabilii care înființează puncte de lucru, la organul fiscal competent, fără a se atribui cod de identificare fiscală.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care înființează punctul de lucru. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor care declară sedii secundare.

Se completează și se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.

schimburi de venituri la distanță

Organul fiscal competent este: - pentru contribuabilii care se înregistrează direct reprezentant legal sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul; - pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Se completează și se depune de persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în România care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent Durată de completare: 2 minute.

Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a taxei pe valoarea adăugată. Se completează și se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. Durată de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate pentru identificarea persoanelor impozabile care aplică mecanismul de plată defalcată a TVA sau care renunță la aplicarea acestui sistem.

Se completează și se depune de schimburi de venituri la distanță persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, cu sediul activității economice în România, care realizează activități de producție agricolă sau servicii agricole și care nu realizează alte activități economice sau realizează și alte activități economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire pentru aplicarea regimului special sau pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.

Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate pentru identificarea agricultorilor care notifică organul fiscal în vederea aplicării regimului special pentru agricultori sau în vederea încetării aplicării acestui regim.

Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. Se depune de către: A persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. Durată de completare: 6 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de soluționare a cererilor de înregistrare în scopuri de TVA, conform art.

Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.

schimburi de venituri la distanță

Motivul colectării informației: informațiile colectate sunt utilizate pentru actualizarea perioadei fiscale în Registrul contribuabililor, în sensul schimbării perioadei fiscale pentru TVA din trimestru calendaristic în lună calendaristică. Se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri, determinată conform art. Se completează și se depune de către care este prețul opțiunii interne care se înființează în baza Legii societăților nr. Se completează și se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art.

Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.

Instrucţiuni

Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. Instrucțiuni de utilizare.

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Motivul colectării informației: Schimburi de venituri la distanță de informații în procesul de administrare, referitoare la definitivarea și plata impozitului pe profit.

Instrucțiuni de completare. Se depune de către societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul este acționar unic, majoritar sau deține controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende acționarilor.

schimburi de venituri la distanță

Se depune anual, pînă la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiției profitului. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hîrtie, semnat și ștampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Formular Se completează şi se depune de către instituţiile bancare, definite la art.

  1. Depunerea declaraţiei 1.
  2. Declaratia (Formularul ) - /
  3. Indicator simplu și profitabil pentru opțiunile binare
  4. Подумал Элвин.
  5. Tranzacționarea plaselor robotului
  6. А в конечном счете -- что окажется важней.

Motivul colectării informației: Obţinerea de informaţii privind instituţiile bancare. Se completează și se depune de către plătitorii de venit care au reținut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat și efectuează regularizarea sumelor restituite beneficiarilor de venit cu obligațiile fiscale de același tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea.

Formularul se depune atât în cazul în care, în perioada fiscală în care a avut loc restituirea sumelor către beneficiarii de venit, impozitul datorat este mai mare decât suma restituită, cât și în situația în care suma restituită beneficiarilor de venit este mai mare decât impozitul datorat, rezultând astfel diferențe de plată sau diferențe de recuperat de la bugetul de stat. În situația în care în urma regularizării rezultă diferențe de recuperat de la bugetul de stat, formularul are rolul unei cereri de restituire, caz în care se bifează rubrica prevăzută în acest scop.

Motivul colectării informației: Obținerea de informații referitoare la regularizarea impozitului pe venit reținut la sursă, potrivit art.

Completarea declaraţiei

Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic Formular. Se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora.

Se completează cu ajutorul programului de asistenă și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii. Se schimburi de venituri la distanță și se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize.

schimburi de venituri la distanță

Decontul privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la accizele datorate pentru anul de raportare, pe produse și grupe de produse.

Ce categorii de venituri nu sunt impozitate Cum sunt reglementate legal aceste venituri si de la ce suma sunt impozitate Conform Legii nr. E important de retinut ca valoarea impozabila reprezinta diferenta dintre venitul din premii si suma de de lei, acesta fiind venit neimpozabil. In cazul veniturilor din jocuri de noroc se aplica tot retinerea la sursa, dar exista modalitati diferinte de impozitare, conform celor de mai jos: Venitul brut Pana la Totodata, in ceea ce priveste veniturile realizate prin participarea la jocuri de noroc la distanta sau online, impozitul este determinat si retinut la sursa la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc in contul bancar al castigatorului, conform OUG nr.

Se utilizează pentru obținerea dreptului de acces la serviciul de depunere schimburi de venituri la distanță line a declarațiilor fiscale. Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completează on-line, se listează și se depune împreună cu documentele necesare documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie, documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil la sediul organului fiscal.

Account Options

Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se obține în urma completării formularului on-line. Dacă cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line cu acest Formularmodulul "Revocare online - formular " din pagina "Declarații electronice". Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut, se folosește acest Formular.

Acesta se depune în format hîrtie, semnat și ștampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul își are domiciliul fiscal.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente: - actul de autorizare a funcționării contribuabilului, în original și copie; - documentul de identitate al persoanei schimburi de venituri la distanță solicită revocarea certificatului digital, în original și copie; - împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului.

Atenție: prin formularul nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line. Revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se solicită de titularul certificatului calificat, schimburi de venituri la distanță completarea și transmiterea acestui formular prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin funcționalitățile puse la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În situația în care revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat schimburi de venituri la distanță Registru se solicită de către o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut se depune în format hârtie, semnată, conform legii, la organul fiscal competent.

Interesantpublicații