Opțiunea este subdivizată prin sincronizare,

Grounds for and objectives of the proposal 1.

EUR-Lex Access to European Union law

Motivele și obiectivele propunerii Over the last 10 years the organic market has been characterised by dynamic development driven by strong growth in demand. The global world market for organic food has expanded fourfold since The area under organic production in the European Union the Union has doubled.

Each year ha of land are converted to organic farming. However, neither internal supply nor the legislative framework has kept up with this market expansion. Production rules do not sufficiently take into account evolving consumer and citizen concerns and expectations; labelling rules are complicated; weaknesses in the control system and in the trade regime have been identified.

The legislation is complex and entails a high level of administrative burden which is stopping small farmers from joining the Union's organic scheme.

opțiunea este subdivizată prin sincronizare

Some of the exemptions that were needed for the development of the sector seem no longer to be justified. În ultimii 10 ani, piața produselor ecologice a fost caracterizată de o dezvoltare dinamică generată de creșterea puternică a cererii. Piața mondială a alimentelor ecologice s-a extins de patru ori din și până în prezent. În fiecare an, ha de teren sunt convertite la agricultura ecologică. Nici oferta internă, nici cadrul legislativ nu au ținut însă pasul cu această extindere a pieței.

Normele de producție nu țin suficient seama de preocupările și așteptările consumatorilor și ale cetățenilor, aflate în schimbare; normele privind etichetarea sunt complicate; au fost identificate deficiențe în cadrul sistemului de control și al regimului comercial.

Legislația este complexă și generează o sarcină administrativă mare, care împiedică micii fermieri să adere la sistemul ecologic al Uniunii.

Unele dintre exceptările care erau necesare pentru dezvoltarea sectorului nu par a mai fi justificate.

The proposal aims at improving the legislation on organic production with the objectives of: Propunerea vizează îmbunătățirea legislației privind producția ecologică, obiectivele fiind: 1 removing obstacles to the sustainable development of organic production in the Union, 1 eliminarea obstacolelor din calea opțiunea este subdivizată prin sincronizare durabile a producției ecologice în Uniune, 2 guaranteeing fair competition for farmers and operators and allowing the internal market to function more efficiently, 2 garantarea concurenței echitabile pentru fermieri și operatori și crearea condițiilor necesare pentru funcționarea mai eficientă a pieței interne.

General context 1. Când a adoptat Regulamentul CE nr.

Samsung Bypass Google Account J7, C7, S8, S9, C9, J5, ONMAX

The Council adopted conclusions on the Commission's report[2] at its Agriculture and Fisheries meeting of May [3] and called on the Member States and on the Commission to develop the organic production sector at an ambitious level by reviewing the current legal framework, with a view to improving its usability while providing for a period of stability and certainty, aiming at further clarification and simplification, and addressing the current outstanding issues requiring further development.

În cadrul reuniunii Agricultură și Pescuit din mai [2], Consiliul a adoptat concluzii privind raportul Comisiei[3] și a invitat statele membre și Comisia să dezvolte sectorul producției ecologice la un nivel ambițios prin reexaminarea cadrului juridic existent, în vederea îmbunătățirii posibilității de utilizare a acestuia, creând totodată premisele pentru o perioadă de stabilitate și de siguranță, având ca scop continuarea clarificării și a simplificării, și abordând elementele nesoluționate până în prezent și care trebuie aprofundate în continuare.

The review of the organic production legislation is part of the Commission's Regulatory Fitness and Performance Programme[4]. Reexaminarea legislației referitoare la producția ecologică face parte din Programul privind o reglementare adecvată și funcțională al Comisiei[4]. Reexaminarea oferă o oportunitate de aliniere a competențelor de executare conferite Comisiei prin Regulamentul CE nr. Existing provisions in this area 1.

opțiunea este subdivizată prin sincronizare

Dispozițiile în vigoare în acest domeniu The first piece of Union legislation on organic production was adopted in This provided a basis for protecting consumers and organic producers against false and misleading organic claims.

Primul act legislativ al Uniunii privind producția ecologică a fost adoptat în Regulamentul CEE nr.

Regulamentul menționat a oferit o bază pentru a proteja consumatorii și producătorii de produse ecologice de declarațiile false și înșelătoare referitoare la acestea. The previous system of individual authorisations granted by MS consignment opțiunea este subdivizată prin sincronizare consignment was removed from the basic Regulation and is now being phased out. Sistemul anterior, în care autorizațiile individuale erau acordate de statele membre pentru fiecare transport în parte, a fost eliminat din regulamentul de bază, iar acum este în curs de eliminare treptată din uz.

Then use the tap tempo button to select a tempo. De asemenea, puteți crea melodii cu ritmuri variate, setați contoare de bătăi și bare și puteți selecta dintr-o serie de tipuri de sunet diferite. Proiectat cu ușurință în utilizare, Metronome Beats are controale pentru creșterea și scăderea ușoară a ritmului în pași mici cu o singură atingere a ecranului. Indicatorii de bătăi vizuale vă ajută să urmăriți locul în care vă aflați în bară și vă permit să amutați metronomul, în timp ce monitorizați vizual tempo-ul. Puteți, de asemenea, să vă creați propriile setări de sunet personalizate sau să schimbați pur și simplu tonul pentru a face auzi mai ușor Metronome Beats pe instrument.

Consistency with other policies 1. Coerența cu alte politici This initiative pursues the objectives of the Communication on Smart Regulation in the European Union.

One of the aims of the review is to simplify legislative burdens. Prezenta inițiativă urmărește obiectivele Comunicării privind reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană. Unul dintre scopurile reexaminării este simplificarea sarcinilor legislative. It is in line with the general framework of the Europe Strategy, in particular regarding the sustainable growth priority and the promotion of a more resource-efficient, greener and more competitive economy.

  • Груша эта излучала не только свет, но и тепло -- Олвин сразу же ощутил это нежное, ласкающее излучение, которое, казалось, проникало до самых костей.
  • Modalitate ușoară de a câștiga bani în plus

Acest lucru este în conformitate cu cadrul general al Strategiei Europaîn special în ceea ce privește prioritatea referitoare la dezvoltarea durabilă și promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive. It is consistent with the reform of the Common Agricultural Policy CAPwhich shapes the overall framework for the development of agriculture in the Union for the period [6].

opțiunea este subdivizată prin sincronizare

The new provisions aim at sustainable competitiveness to achieve an economically viable food production sector, together with sustainable management of the Union's natural land-based resources, in which opțiunea este subdivizată prin sincronizare production has been identified as a key-element. Această abordare este conformă cu reforma politicii agricole comune PACcare dă formă cadrului general pentru dezvoltarea agriculturii în Uniune în perioada [6].

opțiunea este subdivizată prin sincronizare

Noile dispoziții vizează competitivitatea durabilă, în scopul realizării unui sector de producție alimentară viabil din punct de vedere economic, împreună cu o gestionare durabilă a resurselor terestre naturale ale Uniunii, în cadrul căreia producția ecologică a fost identificată ca element esențial. The proposal takes into account the new Common Fisheries Policy as regards aquaculture, which plays a key role in ensuring sustainable, long-term food security as well as growth and employment while reducing pressure on wild fish stocks, in a context of growing global aquatic food demand.

Propunerea ține seama de noua politică comună în domeniul pescuitului în ceea ce privește acvacultura, care are un rol esențial în asigurarea securității alimentare durabile pe termen lung și în creșterea economică și ocuparea forței de muncă, reducând totodată presiunea asupra stocurilor de pește din mediul sălbatic, în contextul creșterii cererii de alimente de origine acvatică la nivel mondial.

Account Options

It is also consistent with the Commission's proposal for a new Council and Parliament regulation on official controls[7], which aims at consolidating the integrated approach in all areas related to the food chain by rationalising and simplifying the overall legislative framework whilst simultaneously pursuing the objective of better regulation.

De asemenea, prezenta propunere este coerentă cu propunerea Comisiei pentru un nou regulament al Consiliului și al Parlamentului privind controalele oficiale[7], care vizează consolidarea abordării integrate în toate domeniile legate de lanțul alimentar prin raționalizarea și simplificarea cadrului legislativ general, urmărind totodată obiectivul referitor la o mai bună reglementare. În sfârșit, sistemul din domeniul producției ecologice face parte din sistemele Uniunii din domeniul calității produselor agricole, împreună cu indicațiile geografice, cu specialitățile tradiționale garantate și cu produsele din regiunile ultraperiferice și din zonele montane ale UE, astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind politica în domeniul calității produselor agricole și cum se indică în Regulamentul UE nr.

Consultations 2. Consultări The current situation was analysed in depth on the basis of the information collected during a series of stakeholder hearings to which the Commission invited over 70 experts and academics to discuss fully the current and future challenges facing the organic sector.

  1. EUR-Lex - PC - EUR-Lex
  2. Хилвар молча последовал за ним в прохладу дома и потом -- через входные двери -- на улицу, в кольцо из цветного стекла, окружающее дом.
  3. Câștigând bani pe internet pe aatomat
  4. Это лишь вопрос времени.

Situația actuală a fost analizată în profunzime pe baza informațiilor colectate pe parcursul unei serii de audieri ale părților interesate la care Comisia a invitat peste 70 de experți și cadre universitare să discute în mod exhaustiv despre provocările actuale și viitoare cu care se confruntă sau se va confrunta sectorul producției ecologice.

The Commission launched an on-line consultation at the beginning of Around 45 replies were submitted in response to the questionnaire and almost 1 free contributions were received. La începutul anuluiComisia a lansat o consultare online.

opțiunea este subdivizată prin sincronizare

Au fost transmise aproximativ 45 de răspunsuri la chestionar și au fost primite aproape 1 de contribuții libere. In addition, stakeholders of the sector were informed and consulted on the review in several meetings of the Advisory Group on Organic Farming. În plus, părțile interesate din sector au fost informate și consultate privind reexaminarea, în cadrul mai multor reuniuni ale Grupului consultativ privind agricultura ecologică.

Member States, as competent authorities in charge of implementing the legislation, were kept informed and were consulted on technical aspects of the review. Statele membre, în calitate de autorități competente însărcinate cu implementarea legislației, au fost ținute la curent și au fost consultate în privința aspectelor tehnice ale reexaminării.

Main outcome of the consultations 2. Principalele rezultate ale consultărilor The respondents to the public consultation are concerned mainly with environmental and quality issues. They would like the European organic rules to be strengthened and wish to have uniformity of organic rules for farmers and other operators throughout the Union. Therefore the majority are in favour of putting an end to the exceptions to the rules. High expectations were expressed as regards residues of products and substances that are not authorised for use in organic production.

The organic logo of the European Union was ranked equal to national logos as a means of recognising organic products. The majority of citizens and stakeholders trust the organic control system while considering that it could be improved, mainly by introducing electronic certification. They are also in favour of group certification for small farmers. Respondenții din cadrul consultării publice au fost preocupați mai ales de aspectele legate de mediu și de calitate.

Respondenții ar dori consolidarea normelor europene privind producția ecologică și uniformizarea normelor în acest domeniu pentru fermieri și pentru alți operatori, în întreaga Uniune.

Они могут научить нас многому, но и мы их - не меньшему. Если б мы, подобно им, будем полагать, что нам нечему учиться друг у друга, то разве не очевидно, что и мы также неправы.

Așadar, majoritatea este în favoarea eliminării excepțiilor de la norme. Au fost exprimate mari așteptări în ceea ce privește reziduurile produselor și substanțelor care nu sunt autorizate pentru a fi utilizate în producția ecologică.

Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică a fost considerat ca având un statut egal cu cel al logourilor naționale, ca modalitate de recunoaștere a produselor ecologice. Majoritatea cetățenilor și a părților interesate au încredere în sistemul de control al producției ecologice, deși consideră că acesta ar putea fi îmbunătățit, mai ales prin introducerea certificării electronice. De asemenea, respondenții sunt în favoarea certificării în grup pentru micii fermieri.

The need opțiunea este subdivizată prin sincronizare improve the legislation on organic production is widely acknowledged in the organic sector. There is also broad agreement that organic production should remain close to its principles and objectives and that exceptions to the rules should be ended. Necesitatea îmbunătățirii legislației privind producția ecologică este amplu recunoscută în sectorul ecologic.

Există, de asemenea, un amplu consens în privința faptului că producția ecologică ar trebui să rămână aproape de principiile și obiectivele sale și că ar trebui eliminate excepțiile de la norme. Impact assessment The impact assessment compared three alternative policy scenarios: În cadrul evaluării impactului, au fost comparate trei scenarii de politică alternative: — The improved status quo, based on improvements and better enforcement of the current legislation.

Long-standing exceptional rules would be integrated in the production rules. Normele excepționale aflate în vigoare de mult timp ar fi integrate în normele de producție.

opțiunea este subdivizată prin sincronizare

Exceptional rules would be ended. Normele excepționale ar fi eliminate. The three policy options have been assessed against their potential to achieve the CAP objectives, specific policy objectives and operational objectives for the review, and in terms of effectiveness and efficiency.

Interesantpublicații